Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 Kmet-godech-2011

 АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Обява - нови вакантни длъжности в Сухопътни войски на БА

Печат

Уважаеми съграждани ,

Уведомяваме ви за обявяване на вакантни длъжности от Сухопътни войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за военно формирование 54990 – град Враца. На основание заповед № 3 рд -129/12.01.2015 г. на командира на Сухопътни войски е открита процедура по провеждане на конкурса .

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните условия :

-       Да са пълнолетни граждани на РБ с българско гражданство

-       Да са годни и психологически пригодни за служба в БА

-       Да не са осъждани

-       Да не са по-възрастни от 32 г.

       -    Да притежават минимум средно образование

за вакантните места, условията на конкурса, получаване на документи и друга допълнителна информация можете да се обърнете към офиса по военен отчет – Община Годеч , стая № 113
Валентин Зарков, тел 072922238 , 0877257248

 

Покана за обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Годеч през 2015 г

Печат

ПОКАНА за ОБСЪЖДАНЕ

На 27.01.2015г от 11.00 часа в Заседателната зала / 2 етаж/, пл. "Свобода" №1

Настоящата програма отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 г. Тя съдържа:

  1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
  2. Описание на имотите, които община Годеч има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права ...

    Вижте цялата програма
   

Заповед 410 - определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2015 г.

Печат

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал. от Закона за местните данъци и такси и чл.14 ал.2 от Наредба №2 на Общински съвет - Годеч за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч,

ОПРЕДЕЛЯМ:
/Вижте приложения файл/

   

Писмо-отговор от МЗ относно състоянието на Филиала за спешна медицинска помощ гр.Годеч

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/pismo-mz-092014.pdf)писмо

     Писмо на Министерство на задравеопазването с изх.№ 08-00-131 от 28.08.2014г   ..... във връзка с информация, че във филиала за Спешна медицинска помощ в гр. Годеч ще бъдат освободени лекарите от лекарския екип : 

Сканирано копие от писмото Вижте в приложения файл.

 

 

   

Електронна услуга - заплащане на местните данъци и такси чрез касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна

Печат

ОТДЕЛ  МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
тел: 072922046  

        Задълженията по местни данъци и такси към Община Годеч могат да се заплащат на КАСИТЕ на ИЗИПЕЙ, навсякъде в страната. Необходимо е само ЕГН /или БУЛСТАТ/ на задълженото лице.

     Информация за касите на ИЗИПЕЙ може да намерите ТУК.

      Плащането може да се извърши и през INTERNET, чрез услугата ИПЕЙ, след регистрация в сайта www.epay.bg

      Цената на услугата, за клиента, е по тарифите на ИЗИПЕЙ , както за всяко друго плащане .

   

За безкасово плащане

Печат

 ОТДЕЛ  МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
тел: 072922046 

Плащане на местни данъци и такси чрез банков превод

 сметка на oбщина Годеч:

IBAN: BG84 UNCR 9660 8497 5987 11

Обслужваща банка: Уникредит Булбанк

BIC код : UNCRBGSF

 

Вид плащане
/данък, такса, глоби и др./

Код за вид плащане
/вписва се в платежното нареждане или вносната бележка/

 Патентен данък

441400

 Данък върху недвижими имоти

442100

 Данък върху наследствата

442200

 Данък върху превозните средства

442300

 Такса за битови отпадъци

442400

 Данък при придобиване на имущество

442500

 Туристически данък

 442800

 Други данъци

443400

 Глоби, санкции, неустойки ….

446500

 Лихва по съответното плащане

както за главницата

  последна редакция:   09.01.2015 год.

   
© 2015 - Общинска администрация Годеч
   
| Петък, 30. Януари 2015 || Supported by: Petar Dimitrov |