Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 Kmet-godech-2011

 АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Покана от ОбС-Годеч

Печат

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.07.2014 година от 09,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет за дейността на Общински съвет Годеч и неговите комисии за периода 01.01.2014 г. - 30.06.2014 г. / вх.№105/18.07.2014 г./

Вносител: Председателя на ОбС-Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

 

Покана за обществено обсъждане на проект за актуализация на бюджета на Община Годеч

Печат

П О К А Н А

 

   Във връзка с чл.124, ал.2от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Годеч и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС

Кмета на Община Годеч и Общинския съвет


                                    К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

                       на 29.07.2014 год. от 15,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч

 на обществено обсъждане на:

 

Актуализация на бюджета на община Годеч за 2014 година.

Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2014 г.

 

Предложения от граждани се приемат до 28.07.2014 г.

      

     

         21.07.2014 г.                                                       К М Е Т:   Андрей Андреев

 

   

Областна дирекция "Земеделие" - 31.07.2014 - краен срок за подаване на Декларация

Печат

31.07.2014 г. - краен срок за подаване на ДЕКЛАРАЦИЯ от собствениците на земеделски земи, относно формата на стопанисване и начинча на трайно ползване на земята за 2014-2015 стопанска година.

   

Заповед 292 - относно ползването на изкуствени водоеми и други водни площи.

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/14/zapovedzakypane.pdf)заповед 292

На основание чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредба №4 на Общински съвет.

   

Бюджет за 2013 г. - приет уточнен годишен план

Печат

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.49, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, с 11 гласа “за”,ОбС

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Приема уточнениягодишен план на бюджета за 2013 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

   

Определяне границите на районите за изпълнение на услугите: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовиотпадъци в депо и подържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 2014г.

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7/smetosybirane-smetoizwozwane-2014.pdf)заповед 433

Община Годеч - ЗАПОВЕД №433 от 11.10.2013 год.

   

Електронна услуга - заплащане на местните данъци и такси чрез касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна

Печат

      Задълженията по местни данъци и такси към Община Годеч
/ ДАНЪК СГРАДИ И ТАКСА СМЕТ / могат да се заплащат на КАСИТЕ на ИЗИПЕЙ, навсякъде в страната. Необходимо е само ЕГН /или БУЛСТАТ/ на задълженото лице.

     Информация за касите на ИЗИПЕЙ може да намерите ТУК.

      Плащането може да се извърши и през INTERNET, чрез услугата ИПЕЙ, след регистрация в сайта www.epay.bg

      Цената на услугата, за клиента, е по тарифите на ИЗИПЕЙ , както за всяко друго плащане .

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2014 - Общинска администрация Годеч
   
| Събота, 02. Август 2014 || Supported by: Petar Dimitrov |