Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 Kmet-godech-2011

 АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

УВЕДОМЛЕНИЕ за изготвяне на доброволни споразмения по землища и дати за община Годеч

Печат

УВЕДОМЛЕНИЕ  за изготвяне на доброволни споразмения,  по землища и дати, за община Годеч

 

         В заседателната зала на "Община Годеч", по посочения по-долу график, ще бъдат предоставени КАРТИ и РЕГИСТРИ по чл.72, за изготвяне на доброволни споразумения за ползване на земеделски земи. Каним всички заинтересовани лица, подали декларация по чл.69 или заявление по чл.70, за съответното землището, да присъстват и участват в изготвянето на споразуменията.

 

ГРАФИК:

Четвъртък -27.08.2015г.   - 10,00 часа -  с. Ропот, с.Връдловци, с.Станинци
                                            - 13,30 часа -  с. Равна

Петък -28.08.2015г.          - 10,00 часа -  с. Туден, с. Разбоище, с. Смолча
                                           - 14,00 часа -  с. Върбница, с. Мургаш

Понеделник - 31.08.2015г.   - 10,00 часа -  с. Голеш, с.Букоровци, с. Каленовци   
                                                - 13,30 часа -   гр. Годеч, с. Губеш

Вторник - 01.09.2015г.         - 10,00 часа -  с. Гинци                                            
                                               - 14,00 часа -  с. Шума, с. Лопушня

 

ОСЗ "Годеч"

 

УВЕДОМЛЕНИЕ за изготвяне на доброволни споразмения за село Бракьовци

Печат

УВЕДОМЛЕНИЕ  за изготвяне на доброволни споразмения  за село Бракьовци

На 25,08,2015г от 10,00 часа в заседателната зала на "Община Годеч" ще бъдат предоставени КАРТИ и РЕГИСТРИ по чл.72, за изготвяне на доброволни споразумения за ползване на земеделски земи. Каним всички заинтересовани лица, подали декларация по чл.69 или заявление по чл.70, за землището на село Бракьовци, да присъстват и участват в изготвянето на споразуменията.

ОСЗ "Годеч"

За останалите землища в община Годеч - очаквайте скоро Уведомление

   

Покана за обществено обсъждане на проект за актуализация на бюджета на Община Годеч

Печат

П О К А Н А

   Във връзка с чл.124, ал.2от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2, чл.44 и чл.54, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Годеч и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС

Кмета на Община Годеч и Общинския съвет

КАНЯТ  ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

на 25.08.2015г. от 15,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч, на обществено обсъждане на:

  1. Отчет на бюджета на община Годеч към 30 юни 2015 година.
  2. Отчет на поименния списък за разпределение на капиталовите разходи към 30 юни 2015 година.
  3. Актуализация на бюджета на община Годеч за 2015 година.
  4. Актуализация на поименния списък за разпределение на капиталовите разходи за 2015 година.

Становища и предложения по актуализацията на общинския бюджет за 2015г. се приемат до 17,00 ч. на 21.08.2015 г.

        

14.08.2015 г.                                     К М Е Т:   Андрей Андреев

 

Приложени документи:

1. ПРОЕКТ - актуализация капиталови разходи

2. ПРОЕКТ - актуализация приходи

3. ПРОЕКТ - актуализация разходи

4. ОТЧЕТ - капиталови разходи - към 30.06.2015г.

5. ОТЧЕТ - изпълнение приходи - към 30.06.2015г.

6, ОТЧЕТ - изпълнение разходи - към 30.06.2015г.

 

   

Покана

Печат

           

    

         

                                                   П О К А Н А
  
Във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.41, ал.2 и
чл.44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета
на Община Годеч и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС
 
                             Кмета на Община Годеч и Общинския съвет

                             К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
 
на 23.06.2015г. от 15,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч на обществено обсъждане на:
1. Актуализация на бюджета на община Годеч за 2015 година.
2. Актуализация на поименния списък за разпределение на капиталовите разходи за 2015 година.
 
Предложения от граждани се приемат до 12,00 ч. на 23.06.2015 г.
  
    
15.06.2015 г.                                     К М Е Т:   Андрей Андреев

   

Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове към 30.04.2015 година и актуализации ...

Печат

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

    Андрей Неделчев Андреев - Кмет на Община Годеч

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове към 30.04.2015 годинаи актуализация на бюджета на община Годеч за 2015 г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1, чл.34 ал.2 от ЗМСМА и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, и чл.41 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, Ви представям отчет на изпълнението на бюджета към 30.04.2015 г. и предложение за актуализация на Бюджет 2015 г.

   

Определяне на пожароопастния сезон в горските територии на Софийска област

Печат

Заповед № ОА-154 от 02.04.2015г. на Областен управител на Софийска област

   

Заповед 410 - определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2015 г.

Печат

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал. от Закона за местните данъци и такси и чл.14 ал.2 от Наредба №2 на Общински съвет - Годеч за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч,

ОПРЕДЕЛЯМ:
/Вижте приложения файл/

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2015 - Общинска администрация Годеч
   
| Събота, 29. Август 2015 || Supported by: Petar Dimitrov |