Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 Kmet-godech-2011

 АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Заповед 410 - определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2015 г.

Печат

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал. от Закона за местните данъци и такси и чл.14 ал.2 от Наредба №2 на Общински съвет - Годеч за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч,

ОПРЕДЕЛЯМ:
/Вижте приложения файл/

 

Покана от ОбС-Годеч

Печат

П О К А Н А

 

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 25.09.2014 година от 09,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Потвърждаване Решения № 68 и № 69 от 28.08.2014 г. на ОбС – Годеч, взети на подписка съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

   Вносител: Председателя на ОбС

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 119/16.09.2014 г. (08-00-970/16.09.2014 г.) от Андрей Андреев – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета за 2014 г.

   Вносител: Кмета на община Годеч

 

   Становище: ПК по „Икономика, бюдже

   

Писмо-отговор от МЗ относно състоянието на Филиала за спешна медицинска помощ гр.Годеч

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/pismo-mz-092014.pdf)писмо

     Писмо на Министерство на задравеопазването с изх.№ 08-00-131 от 28.08.2014г   ..... във връзка с информация, че във филиала за Спешна медицинска помощ в гр. Годеч ще бъдат освободени лекарите от лекарския екип : 

Сканирано копие от писмото Вижте в приложения файл.

 

 

   

ПРОТОКОЛ към конкурса за длъжността „Финансов контрольор” при администрацията на община Годеч

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/protokol-27.08.pdf)протокол

ПРОТОКОЛ 

                           за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Финансов контрольор

 

   

Бюджет за 2013 г. - приет уточнен годишен план

Печат

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.49, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, с 11 гласа “за”,ОбС

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Приема уточнениягодишен план на бюджета за 2013 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

   

Определяне границите на районите за изпълнение на услугите: сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовиотпадъци в депо и подържане на чистотата на териториите за обществено ползване - 2014г.

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7/smetosybirane-smetoizwozwane-2014.pdf)заповед 433

Община Годеч - ЗАПОВЕД №433 от 11.10.2013 год.

   

Електронна услуга - заплащане на местните данъци и такси чрез касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна

Печат

      Задълженията по местни данъци и такси към Община Годеч
/ ДАНЪК СГРАДИ И ТАКСА СМЕТ / могат да се заплащат на КАСИТЕ на ИЗИПЕЙ, навсякъде в страната. Необходимо е само ЕГН /или БУЛСТАТ/ на задълженото лице.

     Информация за касите на ИЗИПЕЙ може да намерите ТУК.

      Плащането може да се извърши и през INTERNET, чрез услугата ИПЕЙ, след регистрация в сайта www.epay.bg

      Цената на услугата, за клиента, е по тарифите на ИЗИПЕЙ , както за всяко друго плащане .

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2014 - Общинска администрация Годеч
   
| Вторник, 21. Октомври 2014 || Supported by: Petar Dimitrov |