Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 11

 РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Обществено обсъждане във връзка с Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

Печат

07 Юни 2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

            На основание чл.8, ал.10 от ЗОС, във връзка с чл.4, ал.3 от Наредба на ОбС- Годеч № 8 от 26.04.2012г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

 

 

Община Годеч уведомява всички граждани, че на 21.06.2016г. от 10.00 часа в Заседателната зала на втори етаж, ще се проведе обществено обсъждане във връзка с Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.

Обсъждането касае управление и разпореждане с общинско имущество, предвид постъпили в деловодството на Община Годеч заявления от граждани и организации.

 

 

Приложение:  АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА

 

 

Радослав Асенов    

 

Кмет на Община Годеч

 

 

60 години град Годеч - КАЛЕНДАР НА ЧЕСТВАНИЯТА

Печат

06 Юни 2016

КАЛЕНДАР НА ЧЕСТВАНИЯТА

СЕДМИЦА НА КУЛТУРАТА – 25 до 31 май

25 май 2016 година (сряда)

10.00часа –Откриване на едномесечните чествания, по случай 60 години град Годеч от г-н Радослав Асенов - кмет на Община Годеч

/място на провеждане - пл.”Свобода”/

10.05часа – Приветствие от официалните гости

/място на провеждане - пл.”Свобода”/

10.15 часаПразничен концерт с участието на самодейци - танцови състави и фолклорни изпълнители от град Годеч, град Костинброд, село Драговищица, село Церово, град Сливница, град Драгоман, град Бела ПаланкаР Сърбия

/място на провеждане - пл.”Свобода”/

18.00 часа – Фолклорен концерт с участието на самодейци от Центъра за култура, град Бела ПаланкаР Сърбия

/място на провеждане - НЧ”Н.Й.Вапцаров – 1899”/

 

   

Информация за кампания "Великден за всеки"

Печат

Четвъртък, 12 Май

Във връзка с постъпили въпроси за получаването на ваучери от кампанията "Великден за всеки", Ви информираме, че е предвидено ваучерите да се получават в клоновете на "Български пощи".

Допълнителна информация и списък с обектите за пазаруване с ваучерите: на сайта на Омбудсмана на Р България http://www.ombudsman.bg или на телефоните в секция контакти.

ПИСМО на изп. директор на НСОРБ

СПИСЪК на хората от община Годеч, които ще бъдат подпомогнати

   

Протокол от извършената проверка на договорите за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

Печат

Днес 04.05.2016 година се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 41/01.02.2016 година на Кмета на Община Годеч, в състав:
Председател: инж. Ангел Ангелов - Директор на Дирекция „ТУЕП"
Членове:
1 .Емилия Николова - старши експерт „Екология" в Дирекция „ТУЕП"; 2.Ангелина Костадинова - главен специалист в Дирекция „ТУЕП".
В изпълнение на заповед № 41/01.02.2016 година на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 37 „м", ал.1 от ЗСПЗЗ и § 15 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, комисията извърши проверка на договорите за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, сключени межу Община Годеч и наемателите, изразяваща се в това дали са спазени изискванията, посочени в чл. 37 „и", ал. 4 от ЗСПЗЗ за ползването им съобразно вписани брой и вид пасищни селскостопански животни в регистъра на информационната система на Министерството на земеделието и храните и справка по чл. 37 „м", ал. З от ЗСПЗЗ от сайта на Българска агенция по безопасност на храните.
При извършване на проверка, комисията установи, че:
I. Следните договори следва да бъдат прекратени поради това, че не отговарят на условията, визирани в разпоредбата на чл. 37 „м", ал. 4, т. 2 от ЗСПЗЗ:

Вижте пълния текст

   

Второ набиране на документи за кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти, кандидати за социални асистенти

Печат

Община Годеч информира жителите на общината, че стартира Второ набиране на документи за кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти, кандидати за социални асистенти по Проект  BG05M9OP001-2.002-0148-C0001

Община Годеч информира жителите на общината, че стартира Второ набиране на документи за кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти, кандидати за социални асистенти по Проект  BG05M9OP001-2.002-0148-C0001 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”  по схемаBG05M9OP0001-2.002 «НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ»  , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Документи са подават в общината-стая № 104

         Подаването на документите  е от 03.05.2016 год. до 13.05.2015 год. включително.

За контакти и информация:

Надя Тодорова – Ръководител на проекта, тел.: 0729/22252;

Златка Негулова – Координатор на проекта, тел.: 0729/22252

   

Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч към 31.12.2015 година

Печат

 Сряда, 20 Април 2016

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от

Радослав Василев Асенов- Кмет на Община Годеч

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове към 31.12.2015 година

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1от ЗМСМА и чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, и чл.49 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, Общински съвет – Годеч да приеме отчет на Бюджет 2015 г.

Бюджетът на Община Годеч за 2015 г., беше изготвен от общинската администрация в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и указанията на Министерство на финансите за основните принципи и насоки при съставянето и изпълнението му, в общ размер на приходната  и разходна част – 3 780 727 лева.

На основание чл.56 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.-31.12.2015 г. са извършени корекции в размера на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, с което е увеличена приходната част на бюджета с 383 979 лева. Към 31.12.2015 г. общата сума на бюджета е 4 164 706 лева, в т.ч държавни дейности 1 670 906 лева и местни дейности – 2 493 800 лева .

Вижте пълния текст:

1. Отчет ПРИХОДИ

2. Отчет РАЗХОДИ

3. Отчет ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

4. Отчет ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ

5. Отчет ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

   

Съобщение до членовете на сдружение с нестопанска цел „МИГ Берковица и Годеч”

Печат

Сряда, 13 Април 2016

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, на основание Решение на УС от 12.04.2016 г., променядатата на Общо Събрание, насрочено за 25.04.2016 г. от 16:00 часа в гр. Берковица. Същото ще се проведе на 16.05.2016 г. от 16:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при същия дневен ред.

 

13.04.2016 г.                                                 Председател на УС: инж. Милчо Доцов

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2016 - Общинска администрация Годеч
   
| Неделя, 26. Юни 2016 || Supported by: Petar Dimitrov |