Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 Kmet-godech-2011

 АНДРЕЙ НЕДЕЛЧЕВ АНДРЕЕВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Обществено обсъждане на проект на бюджет и поименен списък за 2015г.

Печат

П О К А Н А

 

Във връзка с чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 30 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Годеч и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС,

 

Кмета на Община Годеч и Общинския съвет

 

К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

 

на 28.11.2014 год. от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Годечна обществено обсъждане на:

 

Проект на бюджета на община Годеч за 2015 година.


Проект на поименен списък на капиталовите разходи за 2015 година.

 

Проекти на община Годеч в процес на изпълнение.

 

Предложения от граждани се приемат до 14,00 ч. на 26.11.2014 г.

 

         19.11.2014 г.                                                                          К М Е Т:   Андрей Андреев     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществено обсъждане на актуализация на бюджет и поименен списък за 2014г.

Печат

П О К А Н А

  

Във връзка с чл.124, ал.2от Закона за публичните финанси и чл. 41, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Годеч и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС

 

Кмета на Община Годеч и Общинския съвет

 

К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

 

на 25.11.2014 год. от 15,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч
на обществено обсъждане на:

Актуализация на бюджета на община Годеч за 2014 година.

Актуализация на поименния списък за разпределение на капиталовите разходи за 2014 година.

 

Предложения от граждани се приемат до 11,00 ч. на 25.11.2014 г.

  

     

         19.11.2014 г.                                     К М Е Т:   Андрей Андреев

   

Заповед 410 - определяне на районите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2015 г.

Печат

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал. от Закона за местните данъци и такси и чл.14 ал.2 от Наредба №2 на Общински съвет - Годеч за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Годеч,

ОПРЕДЕЛЯМ:
/Вижте приложения файл/

   

Покана от ОбС-Годеч

Печат

П О К А Н А

 

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 25.09.2014 година от 09,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Потвърждаване Решения № 68 и № 69 от 28.08.2014 г. на ОбС – Годеч, взети на подписка съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

   Вносител: Председателя на ОбС

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 119/16.09.2014 г. (08-00-970/16.09.2014 г.) от Андрей Андреев – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета за 2014 г.

   Вносител: Кмета на община Годеч

 

   Становище: ПК по „Икономика, бюдже

   

Писмо-отговор от МЗ относно състоянието на Филиала за спешна медицинска помощ гр.Годеч

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/pismo-mz-092014.pdf)писмо

     Писмо на Министерство на задравеопазването с изх.№ 08-00-131 от 28.08.2014г   ..... във връзка с информация, че във филиала за Спешна медицинска помощ в гр. Годеч ще бъдат освободени лекарите от лекарския екип : 

Сканирано копие от писмото Вижте в приложения файл.

 

 

   

ПРОТОКОЛ към конкурса за длъжността „Финансов контрольор” при администрацията на община Годеч

Печат
Прикачени файлове:
Посети този URL (/file/7-14/protokol-27.08.pdf)протокол

ПРОТОКОЛ 

                           за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Финансов контрольор

 

   

Бюджет за 2013 г. - приет уточнен годишен план

Печат

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.49, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, с 11 гласа “за”,ОбС

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Приема уточнениягодишен план на бюджета за 2013 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва :

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2014 - Общинска администрация Годеч
   
| Петък, 28. Ноември 2014 || Supported by: Petar Dimitrov |