Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 11

 РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Второ набиране на документи за кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти, кандидати за социални асистенти

Печат

Община Годеч информира жителите на общината, че стартира Второ набиране на документи за кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти, кандидати за социални асистенти по Проект  BG05M9OP001-2.002-0148-C0001

Община Годеч информира жителите на общината, че стартира Второ набиране на документи за кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти, кандидати за социални асистенти по Проект  BG05M9OP001-2.002-0148-C0001 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”  по схемаBG05M9OP0001-2.002 «НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ»  , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Документи са подават в общината-стая № 104

         Подаването на документите  е от 03.05.2016 год. до 13.05.2015 год. включително.

За контакти и информация:

Надя Тодорова – Ръководител на проекта, тел.: 0729/22252;

Златка Негулова – Координатор на проекта, тел.: 0729/22252

 

Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч към 31.12.2015 година

Печат

 Сряда, 20 Април 2016

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от

Радослав Василев Асенов- Кмет на Община Годеч

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове към 31.12.2015 година

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1от ЗМСМА и чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, и чл.49 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, Общински съвет – Годеч да приеме отчет на Бюджет 2015 г.

Бюджетът на Община Годеч за 2015 г., беше изготвен от общинската администрация в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и указанията на Министерство на финансите за основните принципи и насоки при съставянето и изпълнението му, в общ размер на приходната  и разходна част – 3 780 727 лева.

На основание чл.56 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.-31.12.2015 г. са извършени корекции в размера на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, с което е увеличена приходната част на бюджета с 383 979 лева. Към 31.12.2015 г. общата сума на бюджета е 4 164 706 лева, в т.ч държавни дейности 1 670 906 лева и местни дейности – 2 493 800 лева .

Вижте пълния текст:

1. Отчет ПРИХОДИ

2. Отчет РАЗХОДИ

3. Отчет ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

4. Отчет ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ

5. Отчет ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

   

Съобщение до членовете на сдружение с нестопанска цел „МИГ Берковица и Годеч”

Печат

Сряда, 13 Април 2016

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, на основание Решение на УС от 12.04.2016 г., променядатата на Общо Събрание, насрочено за 25.04.2016 г. от 16:00 часа в гр. Берковица. Същото ще се проведе на 16.05.2016 г. от 16:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при същия дневен ред.

 

13.04.2016 г.                                                 Председател на УС: инж. Милчо Доцов

   

Протокол от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд

Печат

Петък 01 Април 2016 

Протокол от Общо събрание

на Регионално сдружение за управление на отпадъците

на регион Костинброд  включващ общините:

Божурище, Годеч, Драгоман, Своге, Сливница и Костинброд

 

Вижте целия текст ТУК

   

Стартира набиране на документи за кандидат-потребители и кандидати за л.асистенти, соц. асистенти, администратор на звеното и мед. специалист по Проект BG05M9OP001-2.002-0148-C0001 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

Печат

Петък, 18 Март 2016 

ОБЩИНА ГОДЕЧ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Община Годеч информира жителите на общината, че стартира набиране на документи за кандидат-потребители и кандидати за л. асистенти, кандидати за соц. асистенти, администратор на звеното и мед. специалист поПроектBG05M9OP001-2.002-0148-C0001 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”посхемаBG05M9OP0001-2.002 «НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ», финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Документи са подават в Общинска администрация-стая № 104.

            Подаването на документите за първи етап е от 01.04.2016 год. до 14.04.2015 год. включително.

За контакти и информация:

Надя Тодорова – Ръководител на проекта, тел.: 0729/22252;

Златка Негулова – Координатор на проекта, тел.: 0729/22252

   

Бюджет 2016

Печат

актуализирано - 18 Януари 2016 16:08 

Приложение 6

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2016-2018г.

 

 14 Януари 2016 09:51

Д О К Л А Д

Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2016 г.


Бюджета на Община Годеч за 2016г. е съставен на основание Закона за държавния бюджет за 2016 година, Закона за публичните финанси, нормативните документи за финансиране на делегираните държавни дейности, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, и наредбите, приети от ОбС - Годеч, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от община Годеч. През 2016г. политиката на община Годеч е насочена към запазване и повишаване качеството на услугите, предоставяни на гражданите, подобряване качеството на средата чрез инвестиции в инфраструктурни обекти, което е предпоставка за повишаване стандарта на живот на гражданите.

   

Списък на лица с просрочени задължения за местни данъци и такси

Печат

ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ИЗТЕКЪЛ СРОК НА ПЛАЩАНЕ

със сума по главницата над 200.00 лв.

към дата: 30.03.2016 година

 
Юридически лица и ЕТ

 

АПА - АНГЕЛ АНГЕЛОВ     ЕТ
БОБИ И СИЕ - БЛАГОЙ ЕФТИМОВ     ЕТ
БОЛКАН СОЛАР     АД
БУЛСТРАЙК ВИЖЪН
ГОДМАН
ДАНИ ТРАВЕЛ - АСЕН АСЕНОВ
ДАНИ-95 - ИЛИАН КОСТАДИНОВ
ЗИДИ - ТРАНС - ЗДРАВКО ПЕТРОВ
КОМ
ЛИВАСТИЛ     ЕООД
МАРЕГАН 87
ПАВЕЛ МАТОВ - 2002
РПК КОМ
СВОГЕЛЕс
СНАЙТ
СОФИЙСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА ФЕНИКС   ООД

 

 
Физически лица

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ БОЯДЖИЕВ
АСЕН ГЕОРГИЕВ АРСОВ
АСЕН ЦВЕТАНОВ АСЕНОВ
АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
БИСЕР КИРИЛОВ СТОИМЕНОВ
БИСТРА БАНКОВА ЙОРДАНОВА
БОЖИДАР ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ
ВАСИЛ НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ
ВИКТОР БОЯНОВ ГРИГОРОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГРИГОР ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
ДИМИТЪР ВЕЛИНОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ЕМИЛ НИКОЛОВ ПЕЙЧЕВ
ИВАЙЛО КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛИАН ЦВЕТАНОВ КОСТАДИНОВ
КОНСТАНТИН БОРИСОВ ВАНГЕЛОВ
ЛИЛИЯ ПЛАМЕНОВА КИРИЛОВА
ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ АСЕНОВ
МАРТИН МЕТОДИЕВ ВЛАДИМИРОВ
МИРОСЛАВ ВЪЛЧКОВ НИКОЛОВ
МИТКО ПЕТКОВ ЛЕБЕШКОВСКИ
МЛАДЕН НЕДЯЛКОВ БОРИСОВ
НИКОЛА АСЕНОВ СЕРГИЕВ
НИКОЛАЙ МИТКОВ СТАЙКОВ
НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ БОЯДЖИЕВ
НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ
ПЕТЪР ПАВЛОВ КОСТАДИНОВ
СЛАВИ АСЕНОВ РАНГЕЛОВ
ТИХОМИР ТОДОРОВ БОРИСОВ
ТОДОР ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ
ХРИСТО КОСТАДИНОВ ТОДОРОВ
ЦВЕТАН ЕФТИМОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

 

 

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2016 - Общинска администрация Годеч
   
| Сряда, 04. Май 2016 || Supported by: Petar Dimitrov |