Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

С лице към хората  

Горещ телефон: 072922300


oic sofia

Ulti Clocks content

Кмет  

 11

 РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

 

Анкети  

Можем ли да намалим катастрофите по пътищата?

Резултати

Информация за кампания "Великден за всеки"

Печат

Четвъртък, 12 Май

Във връзка с постъпили въпроси за получаването на ваучери от кампанията "Великден за всеки", Ви информираме, че е предвидено ваучерите да се получават в клоновете на "Български пощи".

Допълнителна информация и списък с обектите за пазаруване с ваучерите: на сайта на Омбудсмана на Р България http://www.ombudsman.bg или на телефоните в секция контакти.

ПИСМО на изп. директор на НСОРБ

СПИСЪК на хората от община Годеч, които ще бъдат подпомогнати

 

Протокол от извършената проверка на договорите за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

Печат

Днес 04.05.2016 година се проведе заседание на комисия, назначена със заповед № 41/01.02.2016 година на Кмета на Община Годеч, в състав:
Председател: инж. Ангел Ангелов - Директор на Дирекция „ТУЕП"
Членове:
1 .Емилия Николова - старши експерт „Екология" в Дирекция „ТУЕП"; 2.Ангелина Костадинова - главен специалист в Дирекция „ТУЕП".
В изпълнение на заповед № 41/01.02.2016 година на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 37 „м", ал.1 от ЗСПЗЗ и § 15 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, комисията извърши проверка на договорите за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, сключени межу Община Годеч и наемателите, изразяваща се в това дали са спазени изискванията, посочени в чл. 37 „и", ал. 4 от ЗСПЗЗ за ползването им съобразно вписани брой и вид пасищни селскостопански животни в регистъра на информационната система на Министерството на земеделието и храните и справка по чл. 37 „м", ал. З от ЗСПЗЗ от сайта на Българска агенция по безопасност на храните.
При извършване на проверка, комисията установи, че:
I. Следните договори следва да бъдат прекратени поради това, че не отговарят на условията, визирани в разпоредбата на чл. 37 „м", ал. 4, т. 2 от ЗСПЗЗ:

Вижте пълния текст

   

Второ набиране на документи за кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти, кандидати за социални асистенти

Печат

Община Годеч информира жителите на общината, че стартира Второ набиране на документи за кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти, кандидати за социални асистенти по Проект  BG05M9OP001-2.002-0148-C0001

Община Годеч информира жителите на общината, че стартира Второ набиране на документи за кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти, кандидати за социални асистенти по Проект  BG05M9OP001-2.002-0148-C0001 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”  по схемаBG05M9OP0001-2.002 «НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ»  , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Документи са подават в общината-стая № 104

         Подаването на документите  е от 03.05.2016 год. до 13.05.2015 год. включително.

За контакти и информация:

Надя Тодорова – Ръководител на проекта, тел.: 0729/22252;

Златка Негулова – Координатор на проекта, тел.: 0729/22252

   

Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч към 31.12.2015 година

Печат

 Сряда, 20 Април 2016

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от

Радослав Василев Асенов- Кмет на Община Годеч

 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета на община Годеч и извънбюджетните фондове към 31.12.2015 година

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл. 52, ал.1от ЗМСМА и чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, и чл.49 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, Общински съвет – Годеч да приеме отчет на Бюджет 2015 г.

Бюджетът на Община Годеч за 2015 г., беше изготвен от общинската администрация в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. и указанията на Министерство на финансите за основните принципи и насоки при съставянето и изпълнението му, в общ размер на приходната  и разходна част – 3 780 727 лева.

На основание чл.56 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.-31.12.2015 г. са извършени корекции в размера на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, с което е увеличена приходната част на бюджета с 383 979 лева. Към 31.12.2015 г. общата сума на бюджета е 4 164 706 лева, в т.ч държавни дейности 1 670 906 лева и местни дейности – 2 493 800 лева .

Вижте пълния текст:

1. Отчет ПРИХОДИ

2. Отчет РАЗХОДИ

3. Отчет ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

4. Отчет ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ

5. Отчет ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

   

Съобщение до членовете на сдружение с нестопанска цел „МИГ Берковица и Годеч”

Печат

Сряда, 13 Април 2016

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, на основание Решение на УС от 12.04.2016 г., променядатата на Общо Събрание, насрочено за 25.04.2016 г. от 16:00 часа в гр. Берковица. Същото ще се проведе на 16.05.2016 г. от 16:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при същия дневен ред.

 

13.04.2016 г.                                                 Председател на УС: инж. Милчо Доцов

   

Протокол от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд

Печат

Петък 01 Април 2016 

Протокол от Общо събрание

на Регионално сдружение за управление на отпадъците

на регион Костинброд  включващ общините:

Божурище, Годеч, Драгоман, Своге, Сливница и Костинброд

 

Вижте целия текст ТУК

   

Стартира набиране на документи за кандидат-потребители и кандидати за л.асистенти, соц. асистенти, администратор на звеното и мед. специалист по Проект BG05M9OP001-2.002-0148-C0001 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

Печат

Петък, 18 Март 2016 

ОБЩИНА ГОДЕЧ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Община Годеч информира жителите на общината, че стартира набиране на документи за кандидат-потребители и кандидати за л. асистенти, кандидати за соц. асистенти, администратор на звеното и мед. специалист поПроектBG05M9OP001-2.002-0148-C0001 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”посхемаBG05M9OP0001-2.002 «НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ», финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Документи са подават в Общинска администрация-стая № 104.

            Подаването на документите за първи етап е от 01.04.2016 год. до 14.04.2015 год. включително.

За контакти и информация:

Надя Тодорова – Ръководител на проекта, тел.: 0729/22252;

Златка Негулова – Координатор на проекта, тел.: 0729/22252

   

Страница 1 от 2

<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
© 2016 - Общинска администрация Годеч
   
| Понеделник, 30. Май 2016 || Supported by: Petar Dimitrov |