ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

И през 2019 г. Община Годеч продължава записването на желаещи за регламентирано предаване на стари и неработещи електроуреди

Ако имате стари или неработещи печки, перални, телевизори, хладилници, компютри, монитори, климатици, ел. инструменти, прахосмукачки, мобилни телефони и всякакви други електроуреди, направете своята заявка за безплатно посещение на мобилна група до Вашият адрес, която ще ги извози за рециклиране.
Заявки могат да се подават на тел. 0729/98051 или на място в Община Годеч, стая 122 – Емилия Николова. Необходимо е да посочите име, адрес, телефон за връзка и вида и броя на електроуредите, които ще се извозват.
За всеки предаден електроуред ще получите ваучер на стойност между 2 и 10 лева, в зависимост от вида на електроуреда. Получените ваучери ще могат да се използват в определена търговска верига като отстъпка при закупуване на нови уреди.
Да запазим природата чиста!
Не изхвърляйте безотговорно старите и неработещи електроуреди, а спечелете от тях.
Системата за разделно събиране на стари електроуреди намалява потенциалните опасности за човека и природата.

=======================================

СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“ реализира проект № BG05SFOP001-2.009-0131, с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на общини Берковица и Годеч“ .

Проектът се осъществява по Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0131-C01/27.12.2018 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В проекта са включени 5 основни дейности:

 1. Провеждане на проучване и анализ:
  • състояние и механизми на гражданско участие в провежданата политика за развитие на туризма в двете общини; анализ на заинтересованите страни на територията на общини Берковица и Годеч и тяхната готовност за участие в процесите на вземане на решение;
  • дейността на отговорните звена от администрацията и Консултативен съвет по туризма;
  • проучване на добри практики България в провеждани местни политики за развитие на туризма;
 2. Изготвяне на модел за гражданското участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки, въз основа на резултатите от анализите.
 3. Разработване на механизъм за граждански мониторинг на местната политика за туризъм, основан на информационните технологии – създаване на 2 интернет сайт (subsite) като част от сайтовете на общински администрации Берковица и Годеч.
 4. Обмяна и пренасяне на добри практики за партньорско управление.
 5. Дейности за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие – организиране и провеждане на информационни срещи за информиране на заинтересованите страни, работни групи, обществени обсъждания и конференция.

Във връзка с реализацията на дейност 1 Проучване и анализ, Ви молим да попълните анкетата от линка

Link:   https://goo.gl/forms/C7EJKPYUd79heJvP2

Embed HTML   

<iframe src="/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPekSuuV8Wz0D2TEdp6j3BW8m48lOexkXPdbOKpOFkc2qc6A/viewform?embedded=true" width="640" height="4279" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe>

====================================================

СЪОБЩЕНИЕ

      Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ на свое заседание, проведено на 26.02.2019 г. взе решение за удължаване периода на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.090 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

    Промяната касае крайният срок за подаване на проектни предложения, като проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 31.10.2018 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 15.03.2019 г.

Управителният съвет на МИГ взе решение за Второ изменение в индикативния график за прием на проекти за 2019 г. като се предвиждат следните приеми:

Мярка

Период на прием

Бюджет лева

1

19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

29 април – 5 юли 2019 г.

500 000

2

19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

30 октомври 2019 г. – 10 януари 2020 г.

100 000 + остатък от предходни приеми

3

19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

29 април – 5 юли 2019 г.

236951,60

4

19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“

Август – октомври 2019 г.

225 000

5

19.2-7.6 "Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява"

(по: Член 20, от Регламент (ЕС) № 1305/2013)

Август – октомври 2019 г.

40 000

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГОДЕЧ

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба от 01 януари 2005 г. за закрила на деца с изявени дарби от община Годеч 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

     Наредба от 01 януари 2005 г. за закрила на деца с изявени дарби от община Годеч, приета с Решение №198 по Протокол №21 от 16.12.2004 г. на Общински съвет-Годеч. От приемането й до момента са настъпили съществени изменения в нормативните актове от по-висока степен. ...

Вижте ТУК:

Мотиви за отмяна на Наредбата

=======================================

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационни срещи за представяне на процедура за прием на проекти предложения № BG06RDNP001-19.191 “МИГ-Берковица и Годеч“: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Срещите ще се проведат:
в гр. Берковица: пл. Йордан Радичков № 1;
дата: 26.02.2019 г., час 11:00 часа;
място: Детски център Камбанка,

в гр. Годеч:  дата: 27.02.2019 г., час: 11:00 часа,
място: Заседателна зала на Община Годеч, ет. 2, пл. Свобода № 1.

Вижте ТУК:

========================================================

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.02.2019 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 20/18.02.2019 г. (08-00-156/18.02.2019г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Годишен план за паша и правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ.
  Вносител: Зам.-кмет на община Годеч
  Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                        ПК по „Екология, селско и горско стопанство”
 2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 21/18.02.2019 г. (08-00-157/18.02.2019г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на списък с пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване през стопанската 2019/2020 година.
  Вносител: Зам.-кмет на община Годеч
  Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                    
     ПК по „Екология, селско и горско стопанство” 
 3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22/18.02.2019г. (08-00-162/18.02.2019г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на част от терен, находящ се в УПИ-Iза спорт в кв.134 по плана на гр.Годеч.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС” 
 4. Разглеждане Предложение с вх.№ 23/18.02.2019г. (08-00-155/18.02.2019г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен отчет по изпълнение на мерките, заложени в Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд за 2018 година.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
          
               ПК по „Екология, СГС” 
 5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 24/18.02.2019г. (08-00-154/18.02.2019г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Стратегия за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч”, финансирана по ПРСР 2014-2010г.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС" 
 6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 25/18.02.2019г. (08-00-160/18.02.2019г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч пред ПУДООС за финансиране на проект „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч – част II” – етап 5.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС" 
 7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 26/18.02.2019г. (08-00-161/18.02.2019г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч пред ПУДООС по Националната кампания „Чиста околна среда” през 2019 година.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС" 
 8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 27/20.02.2019г. (08-00-168/20.02.2019г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Издаване Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” за обезпечаване авансово плащане във връзка с подадено от „МИГ – Берковица и Годеч” заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2019 година.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС" 
 9. Разглеждане Предложение с вх.№ 180/27.12.2018 г. (08-00-1291/21.12.2018 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на гр.Годеч, мах.Молак в кв.3.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Устройство на територията” 
 10. Разглеждане Предложение с вх.№ 28/20.02.2019 г. (08-00-169/20.02.2019 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Туден в кв.16.
  Вносител: Кмета на община Годеч
  Становище: ПК по „Устройство на територията” 
 11. Други
  11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.       

                                                                                Председател на ОбС – Годеч
                                                          
                                                      Мария Владимирова  
20.02.2019 г.

Подкатегории