ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

 

З А П О В Е Д  № 467

 

гр.Годеч - 04.10.2016 год.

            На основание чл.44, ал.1, т.8 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.175, чл.181, чл.182, чл.183, чл.184, чл.185, чл.186 от Изборния кодекс, §2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решения № 3565-НР и №3566-ПВР от 21.09.2016 г. на Централната избирателна комисия

 

  Н А Р Е Ж Д А М:

 

              І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на информационно-разяснителните и агитационни материали на територията на Община Годеч по време на предизборната и информационно-разяснителната кампания на изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за Национален референдум в Община Годеч на 06 ноември 2016г., както следва:

  • Електрически стълбове

  • Витрини и други стъклени повърхности

             2. За поставяне на агитационни материали на сгрди, огради и витрини, които не са общинска собственост е необходимо разрешение на собственника или управителя на имота.          

            II. ЗАБРАНЯВА СЕ:
 

            1. Използването на информационно-разяснителната кампания по предмета на референдума за пряка или скрита форма на предизборна агитация на партии, коалиции, техните кандидати и независими кандидати регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката насрочени за 6 ноември 2016 г.; 

2.Унищожаването и заличаването на информационно-разяснителните и агитационни материали, поставени по определения ред, до края на деня на изборите и референдума; 

3.Публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с информационно-разяснителната и предизборна кампания; 

4.Използването на информационно-разяснителните и агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението; 

5.Използването на информационно-разяснителните и агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на участниците в информационно-разяснителната и предизборна кампания; 

6.Използването на информационно-разяснителните и агитационни материали съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения; 

7. Използването на обществения транспорт за агитация; 

8.Провеждането на агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации; 

9.Провеждането на агитация в държавните и общинските учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала; 

10.Провеждането на агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди; 

11. Агитация на 5 ноември 2016 г. (24 часа преди деня на референдума и изборите) и на 6 ноември 2016 г. (в деня на референдума и изборите); 

12.Поставянето на информационно-разяснителните и агитационни материали на 6 ноември 2016 г. (деня на референдума) и до края на гласуването в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването; 

            13. В търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

 

ІІІ. Съгласно чл.186, ал.1 от Изборния кодекс по решение на Районната избирателна комисия – Софийска област, Кмета на Община Годеч, кметовете на кметства с.Гинци и с.Шума и кметските наместници премахват или изземват поставените и разпространени в нарушение информационно-разяснителните и агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерство на вътрешните работи.  

В изборния ден премахването на изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.  

            IV. На основание чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в седем дневен срок след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали. На нарушителите ще бъде налагана административна санкция - глоба в размер от 1000 лв. до 5000 лв. съгласно чл.472, ал.1 от Изборния кодекс

 

            За други нарушения на настоящата заповед се прилагат съответните санкционни разпоредби на Изборния кодекс.

            V. Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметовете на кметства с.Гинци и с.Шума, кметските наместници, Началника на РУ-Годеч и до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

            VІ. Копие от заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия – Софийска област,

 

            VІІ. Настоящата заповед да се оповести чрез сайта на Община Годеч - www.godech.bg и да се постави на таблото пред общината.

 

            Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Валя Манова – Секретар на Община Годеч.

 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/

Кмет на Община Годеч

 

Изготвил: /П/

Валя Манова
Секретар на Община Годеч