ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

izbori 2016 Избори в Годеч - 2017Izbori EP 2019 butoni

З А П О В Е Д № 473

гр.Годеч, 10 октомври 2016г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решения № 3563-ПВР/НР от 21.09.2016 г. на Централната избирателна комисия, относно гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на изборите за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за Национален референдум в Община Годеч на 06 ноември 2016г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

І. Секция №260900004 – НУ»Христо Ботев» - гр.Годеч, ул.»Асен Златаров» № 8 да се използва за гласуване на избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

ІІ. Заявки за помощ в изборния ден от избиратели/гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще се приемат в общинската администрация или на телефони: 072922300 и 072923470 всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа; на 05 ноември 2016 г. от 10.00 часа до 16.00 часа и в деня на изборите – 06 ноември 2016 г. от 7.00 часа до 19.00 часа.

ІІІ. Копие от заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия – Софийска област.

ІV. Настоящата заповед да се оповести чрез сайта на Община Годеч - www.godech.bg и да се постави на таблото пред общината.

Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Валя Манова – Секретар на Община Годеч. 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
Кмет на Община Годеч 

Изготвил: /П/
Валя Манова
Секретар на Община Годеч