З А П О В Е Д  № 116
гр. Годеч, 12.03.2021 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 2148-НС от 01.03.2021 г. на Централната избирателна комисия, относно гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.
НАРЕЖДАМ:
 І. Определям секция № 260900004 – СУ „Проф. д-р Асен Златаров” /БАЗА 2/- гр. Годеч, ул. "Асен Златаров" № 8 да се използва за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.
 ІІ. Заявки за помощ в изборния ден от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването ще се приемат в общинската администрация или на телефони: 072922300 и 072923470 всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа; на 3 април 2021 г. от 10.00 часа до 16.00 часа и в деня на изборите – 4 април 2021 г. от 7.00 часа до 18.00 часа.
 ІІІ. Копие от заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия 26 – Софийска област.
 ІV. Настоящата заповед да се оповести чрез сайта на Община Годеч - www.godech.bg и да се постави на таблото пред общината.
        Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Валя Манова – Секретар на Община Годеч.
             
СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА  /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно Заповед № 99/05.03.2021 г./

Изтеглете Заповед №116 от ТУК:
========================================================