izbori 2016Mestni izbori Gode`- 2023 Избори в Годеч - 2023

ЗАПОВЕД № РД-165 -- ОПРЕДЕЛЯНЕ на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Годеч по време на предизборната кампания в изборите, насрочени за 09 юни 2024 г.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

З А П О В Е Д
№ РД-165
гр. Годеч, 09.05.2024 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 3183-EП/НС от 29.04.2024 г. на Централната избирателна комисия
Н А Р Е Ж Д А М:
        І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Годеч по време на предизборната кампания в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители в Община Годеч, насрочени за 09 юни 2024 г., както следва:
• Електрически стълбове;
• Информационните табла на общината.
2. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини, само след разрешение на собственика или управителя на имота.

        II. ЗАБРАНЯВА СЕ:
1. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;
2. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;
3. Използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
4. Използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;
5. Използването на общински транспорт за предизборна агитация;
6. Провеждането на предизборна агитация в държавните и общинските учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;
7. Провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;
8. Предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;
9. Предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди;
10. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;
11. В търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.
12. Поставянето на агитационни материали на сгради, общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите/ползвателите, с изключение на отдадените под наем общински помещения на политически партии.
13. Поставянето на агитационни материали на автобусните спирки, както и в превозните средства на общинския транспорт, независимо чия собственост са.
        III. На основание чл. 186, ал. 3 от Изборния кодекс в седем дневен срок след изборния ден партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали. На нарушителите ще бъде налагана административна санкция - глоба в размер от 1000 лв. до 5000 лв. съгласно чл. 472, ал. 1 от Изборния кодекс.
За други нарушения на настоящата заповед се прилагат съответните санкционни разпоредби на Изборния кодекс.
         IV. Копие от заповедта да се изпрати на Районна избирателна комисия в 26-ти изборен район – Софийски.
        V. Настоящата заповед да се оповести чрез сайта на Община Годеч - www.godech.bg и да се постави на таблото пред общината.
        VI. Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметските наместници, Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор“, Нели Ангелова – старши специалист “Деловодител“, Цветана Стоянова – специалист в ЗЧО, Началника на РУ-Годеч и до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Валя Манова – Секретар на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================