ЗАПОВЕД РД-47 за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждането на изборите за Народно събрание, насрочени за 02 април 2023 г.

ЗАПОВЕД  № РД-47
гр. Годеч, 07.02.2023 г.

        На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с Указ № 28 от 31.01.2023 г. (обн. ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 02 април 2023 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
1.  В срок до 20.02.2023 г. да се обявят предварителните избирателни списъци за произвеждането на изборите за Народно събрание, насрочени за 02 април 2023 г. както следва:
№ на секцията------Наименование на секцията---Място за обявяване /адрес/
001 ------Синдикален дом ІІ етаж---Ресторант ”Нишава” на ул. ”Софийско шосе” №1
002 ------Читалище---Младежки дом на пл. Свобода № 4
003 ------СУ„Проф. д-р Асен Златаров” /БАЗА 1/---Клуб на пенсионера на ул. “Нишава“ № 5
004 ------СУ„Проф. д-р Асен Златаров” /БАЗА 2/---Клуб на пенсионера на ул. “Нишава“ № 5
005 ------Синдикален дом І етаж---Ресторант ”Нишава” на ул. ”Софийско шосе” №1
006 ------с. Гинци---Кметството на с. Гинци
007 ------с. Бракьовци---Магазина на РПК в с. Бракьовци
008 ------с. Комщица---Кметството на с. Комщица
009 ------с. Шума---Кметството на с. Шума
010 ------с. Голеш---Магазина на РПК в с. Голеш
011 ------с. Туден---Кметството на с. Туден
 
2.  Избирателните списъци да се публикуват на интернет страницата на общината - www.godech.bg, съгласно посочените срокове в точка 1.
Настоящата заповед да се връчи на кметските наместници, старши специалист ГРАО и старши експерт „Системен администратор“ за изпълнение в указания срок.
Копие от настоящата заповед да се изпрати на Районна избирателна комисия 26-ти избирателен район - Софийски.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Общината - Валя Манова.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ


Вижте заповед № РД-47 --- ТУК
==================================