Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ помещение № 3 с площ от 19 кв.м., на втори етаж в сградата, ул. „ Бригадир „ № 4 /бивше БКС/

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 572/14.11.2016 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

О Б Я В Я В А :

   Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 3 с площ от 19 /деветнадесет/ кв.м., на втори етаж в сградата, находяща се на ул. „ Бригадир „ № 4 /бивше БКС/, УПИ № IV, кв. 67 по плана на гр. Годеч със следните условия:  

 •  Срок на договора – 5 години / от датата на сключване на договора /

 • Условия на търга:

 1. Помещението се отдават за офис.

 2. Начална цена на търга при условие лева / месец - 129. 77 /сто двадесет и девет лева и седемдесет и седем ст./ лв. за един месец, с включено ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 10.00 / десет лева / лв. с вкл. ДДС

 4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет лева/лв., внесени в касата на Община Годеч.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет лева/лв. без вкл. ДДС        

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжна документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита –първия ден след обявяването на търга във вестник «Годеч днес»

 8. Краен срок за приемане на офертите – 21-тия ден/вкл./ от публикуването на обявата във вестник « Годеч днес до 16.00 часа в деловодстовото на ОА-Годеч.

 9. Провеждане на търга – 22-вия ден след публикуването на обявата на търга в 10.00 часа в малката зала на Община Годеч.

   

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/222-86 .