О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Решение № 136 от Протокол № 14/29.12.2016 г. на ОбС- гр.Годеч и Заповед № 72/19.01.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 62 от Наредба № 8 от 26.04.2012г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч

О Б Я В Я В А М

I. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса и мазе / с обща площ 472 кв.м. в сградата на Младежки дом – град Годеч, УПИ / парцел / - І, квартал 132а по плана на град Годеч представляващ помещения:

            - зала за дискотека               -  площ 317 кв. м

            - вътрешна тераса                 -  площ 43 кв. м

- външна тераса                    -  площ 78 кв. м

            - мазе                                     -  площ 34 кв. м

          със следните условия:

II. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години

     Условия за провеждане на търга:

    Общи условия:

  • Начална цена на месечен наем – 200.00 /двеста лева/ лв. без вкл. ДДС
  • Стъпка за наддаване – 20.00 /двадесет лева/ лв.
  • Депозит за участие – 30.00 /тридесет лева/ лв. внесени в касата на Община Годеч.
  • Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч– 20.00 /двадесет лева/ лв.без ДДС
  • С оглед спецификата и характеристиката на отдавания под наем обект, до участие в търга се допускат само юридически лица, тъй като само те могат да го стопанисват в съответствие действащото българско законодателство.           
  • Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  • Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след обявяването на Заповедта на Кмета във вестник « Годеч днес «
  • Краен срок за приемане на офертите – 20- ия ден / включително / от публикуването на обявата във вестник « Годеч днес « до 16. 00 часа в деловодството на ОА - Годеч
  • Провеждане на търга– на 21 – ия ден от публикуването на обявата в 11.00 часа в малката зала на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/2-22-86 .