Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 218 от 29.03.2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС и глава VІIІ от Наредба на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Приложен документ: ЗАПОВЕД №218

О Б Я В Я В А :

           I. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с площ 0.551 /нула декара петстотин петдесет и един кв.м./ дка, с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, категория на земята V /пета/, местност "ПЕТРОВО", съставляващ № 006947 /шест хиляди деветстотин четиридесет и седем/ в землището на град Годеч, община Годеч, област Софийска, със следните условия:

  • Начална цена на годишен наем – 5.51 /пет лв. и петдесет и една ст./ лева.
  • Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева.
  • Депозит за участие – 10.00 /десет/ лева внесени в касата на Община Годеч.
  • Срок за отдаване под наем – 5 (пет) стопански години.
  • Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч– 10.00 /десет/ лева без ДДС.
  • Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  • Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след обявяването на Заповедта на Кмета на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.
  • Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден / включително / от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч.
  • Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 11.30 часа в малката заседателна зала на Община Годеч.

За допълнителна информация:

Община Годеч, гр. Годеч, пл.”Свобода” №1, тел. 0729/22286 .

 

25.04.2017г.  ---   РЕЗУЛТАТИ от Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ Поземлен имот с площ 0.551 дка

ЗАПОВЕД №243 за отдаване под наем