Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение - търговски обект № 1, находящ се в УПИ І – кв. 138, с площ от 28 кв.м.

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение -   търговски обект № 1, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване, от кв. 138, с площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м., със следните условия:

           

 •          Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

  • Помещението се отдава за търговска дейност.
  • Начална цена за търга при условие лева / месец - 140.00 /сто и четиридесет/ лева за един месец с вкл. ДДС.
  • Стъпка за наддаване –       10.00 /десет/ лева.
  • Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева внесени в касата на Община Годеч.
  • Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС.
  • Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  • Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.
  • Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч.
  • Провеждане на търга –       16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.00 часа в малката заседателна зала на Община Годеч.

Виж обявата ТУК:

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .