Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение с площ от 25.00 кв. м., на втори етаж в сградата, находяща се на ул. „Бригадир” № 4 /бивше БКС/

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение с площ от 25.00 /двадесет и пет/ кв. м., на втори етаж в сградата, находяща се на ул. „Бригадир” № 4 /бивше БКС/, УПИ № IV, кв. 67 по плана на гр. Годеч, със следните условия:

           

 •          Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

  1. Помещението се отдава офис.
  1. Начална цена за търга при условие лева / месец - 137.50 /сто тридесет и седем лв. и петдесет ст./ лева за един месец с вкл. ДДС.
  1. Стъпка за наддаване – 10.00 /десет/ лева.
  1. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева внесени в касата на Община Годеч.
  1. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС.
  1. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  1. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото       пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.
  1. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч.
  1. Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.30 часа в малката заседателна зала на Община Годеч.

 Виж обявата ТУК:

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .