Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ две помещения с обща площ 34 кв.м. от масивна сграда, находяща се в село Гинци

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 462/ 28.08.2017г. на Кмета на община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ две помещения с обща площ 34/тридесет и четири/ кв.м. от масивна сграда, находящ се в УПИ XII- 267 в кв. 25 по плана на село Гинци със следните условия:

        

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:

    

 1. Помещението се отдава за склад.

 2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 34.00 /тридесет и четири/ лева за един месец с вкл. ДДС.

 3. Стъпка за наддаване – 2.00 /два/ лева.

 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева внесени в касата на Община Годеч.

 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС.

 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.

 8. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч – 12.09.2017г.

 9. Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.00 часа в малката заседателна зала на Община Годеч – 13.09.2017г.

  За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

========================================================================================