Протокол на комисия от провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1

П Р О Т О К О Л

Днес 29.12.2017 година в 12.00 часа комисия назначена със заповед № 706/29.12.2017 на Кмета на Община Годеч в състав:

Председател: Огнян Ненчев- Външен консултант на Община Годеч

Членове:       1. Ангел Ангелов – директор дирекция „ТУЕП”                

                       2. Красимир Методиев - гл. специалист „ КРГ”

извърши процедура - провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 28 /двадесет и осем/ кв.м

             За участие в търга бяха подадени 2 /две/ заявления :

1/ Васил Добрев Василев - гр. Годеч, община Годеч, ул. „Софийско шосе” № 63 , с вх.№ 94-В-104/28.12.2017г. 13.58 часа

Подаден 1 плик-документация за участие в търга и ценова оферта.

Плика с тръжната документация съдържа:

-заявление за участие в търга с подпис / приложение № 1 /;

-декларация – приложение № 2;

-фактура № 15168/28.12.2017г. за закупуване на тръжна документация;

- копие от фактура № 25754/28.12.2017г. за внесен депозит по търга;

- копие от лична карта;

2/ Валентин Василев Павлов - гр. Годеч, община Годеч, ул. „Гео Милев” № 1 , с вх.№ 94-В-105/28.12.2017г. 15.32 часа

Подаден 1 плик-документация за участие в търга и ценова оферта.

Плика с тръжната документация съдържа:

-заявление за участие в търга с подпис / приложение № 1 /;

-декларация – приложение № 2;

-фактура № 15170/28.12.2017г. за закупуване на тръжна документация;

- копие от фактура № 25755/28.12.2017г. за внесен депозит по търга;

- копие от лична карта;

След като разгледа подадените документи, изискващи се за участие в търга и установи, че изискуемите документи са налице и са коректни комисията пристъпи към отваряне на плика с ценовата оферта :

Комисията пристъпи към отваряне на плика с ценова оферта на допуснатите участници:

 1. Васил Добрев Василев потвърждава първоначална тръжна цена в размер на- 84.00 /осемдесет и четири лв. и нула ст./лева без включен ДДС. и предлага 1 /една/ стъпка за наддаване в размер на 5.00 /пет лв./лева без включен ДДС.

 2. Валентин Василев Павлов потвърждава първоначална тръжна цена в размер на- 84.00 /осемдесет и четири лв. и нула ст./лева без включен ДДС и предлага 8 /осем/ стъпка за наддаване в размер на 40.00 /четиридесет лв./лева без включен ДДС.

  Комисията разгледа и оцени участниците като ги класира както следва:

 1. Валентин Василев Павлов – 124.00 /сто и десет и четири лв. и нула ст./ лева без включен ДДС.

 2. Васил Добрев Василев – 89.00 /осемдесет и десет лв. и нула ст./лева без включен ДДС.

  Комисията приключи своята работа с подписване и предаване на протокол

                                           Председател:        ……/ п /…..………

                       Членове:                1. ……/ п /.….…..…

                                   2. ………/ п /……...…
  =========================================================================================================