Протокол на комисия от провеждане на Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6

П р о т о к о л

Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 6, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 20 /двадесет/ кв.м гр. Годеч, обл. Софийска, обявен със Заповед № 672/13.12.2017г. на Кмета на Община Годеч и Заповед № 706/29.12.2017г. за назначаване на комисия, не беше проведен на обявената за целта дата - 29.12.2017г., поради неподаване на оферти за участие в търга в срока, обявен за това, а именно- 28.12.2017г.

Комисия в състав:

Председател: Огнян Ненчев –Външен консултант на Община Годеч ………/ п /………   

Членове:

1. Ангел Ангелов – директор дирекция „ТУЕП”                          ….………/ п /………….…                                                                                                  

2. Красимир Методиев - гл. специалист „ КРГ”                         ……………/ п /………...….                  

Гр.Годеч

29.12.2017 г.
================================================================================