Заповед № 4 за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1

З А П О В Е Д

№ 4

гр. Годеч, 03.01.2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и във връзка със Заповед № 670/13.12.2017 г. и Протокол от 29.12.2017 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с Заповед № 706/29.12.2017 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

             І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ Валентин Василев Павлов за спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 1, находящ се в УПИ І – за обществено обслужване и озеленяване – ОБЩИНСКИ ПАЗАР в кв. 138 по плана на гр.Годеч, с площ от 28 (двадесет и осем) кв.м.

             2. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.

             3. Месечната наемна цена е в размер на 124,00 лв. (сто двадесет и четири лв.) без включено ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.

             4. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-число на текущия месец в касата на Община Годеч.

             5. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

             ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

            ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

             Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ                      / п /

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:

Надя Сотирова

Заместник - кмет на Община Годеч

Изготвил:

Красимир Методиев

гл.специалист „КРГ”
============================================================================