Заповед № 282 - за определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на помещение - търговски обект № 2

З А П О В Е Д  № 282
гр.Годеч 22.07.2019г.

   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 241/24.06.2019 г. и Протокол от 11.07.2019 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначен със Заповед № 271/11.07.2019 г. 

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ „ СЕВИНА ” ЕООД с ЕИК 202234107, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, ул. „ Додовица ” № 12, представлявано от Светослава Димитрова Пейчева в качеството на управител, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение- търговски обект № 2 /за търговска дейност/, находящ се в гр. Годеч, община Годеч, в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, кв.138, с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м,

  1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
  2. Месечната наемна цена е в размер на 89.00 (осемдесет и девет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
  3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
  4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

           ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

           ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
             Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.
             Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.          

Надя Сотирова
за Кмет на Община Годеч
съгласно Заповед № 281/19.07.2019г.
====================================================================