Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, представляващ част от терен- публична общинска собственост, находящ се в първа зона на гр. Годеч, в двора на СУ „ Проф. д-р Асен Златаров ”, УПИ I, кв. 64, с площ от 21.00 кв.м, за търговска де

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

    В изпълнение на Заповед № 299/02.08.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
                                                                   О Б Я В Я В А :
    Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ част от терен- публична общинска собственост, находящ се в първа зона на гр. Годеч, в двора на СУ „ Проф. д-р Асен Златаров ”, УПИ I, кв. 64, с площ от 21.00 / двадесет и един / кв.м, за търговска дейност със следните условия:
• Срок на договора – 5 години  /от датата на сключване на договора/
• Условия на търга:
1. Теренът се отдава за търговия
2.  Начална тръжна цена за терена – 42.00 / четиридесет и два / лева месечно без включен ДДС.
3.  Стъпка за наддаване – 4.00 / четири / лева без включен ДДС.
4.  Депозит за участие в търга – 20.00 / двадесет / лева, внесени в касата на Община Годеч в срок  до 17.00 часа на 21.08.2019 г.
5.  Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет / лева без включен ДДС.
6.  Оглед на терена се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е    05.08.2019 г.
8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 21.08.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга: 22.08.2019 г. от 13.00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
================================================