ЗАПОВЕД №368/11.09.2019 - относно продажбата на имот по пазарна цена, определена по реда на чл.41 от ЗОС

Заповед №368 от 11.09.2019г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 3 и ал.6 от ЗОС и във връзка с чл. 38, чл.43 от  Наредба № 8 на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, в изпълнение на Решение с № 31 от Протокол № 3/28.03.2019г. и Решение № 60 от Протокол № 5/21.06.2019г. на ОбС-гр.Годеч и Молба с вх. № *******
Н А Р Е Ж Д А М  :
    Община Годеч да продаде недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / V-24, целият с площ от 880 / осемстотин и осемдесет / кв.м. / без построената в имота сграда / находящ се в кв. 2 по плана на с. Гинци, община Годеч, област Софийска, без търг или конкурс ... 

Вижте ТУК:

===================================