Обява за Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот - помещение-офис, находящ се в гр. Годеч, в УПИ I -за обществено обслужване и озеленяване

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

    В изпълнение на  Заповед № 382/20.09.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 и ал.2 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
                                     О Б Я В Я В А :
   Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот-частна общинска собственост, представляващ помещение-офис, находящ се в гр. Годеч, община Годеч, в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, кв.138, с площ от 27.00 /двадесет и седем/  кв.м, със следните условия:
• Срок на договора – 5 години  /от датата на сключване на договора/
• Условия на търга:
1.    Помещението се отдава за офис
2.    Начална тръжна цена за обекта 81.00 /осемдесет и един лева/ лева месечно без включен ДДС.
3.    Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.
4.    Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок  до 17.00 часа на 09.10.2019 г.
5.    Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
6.    Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
7.    Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е   20.09.2019 г.
8.    Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00. часа на 09.10.2019г. в деловодството на Община Годеч.
9.    Провеждане на търга: 10.10.2019 г. от 11.00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
=============================================