Заповед № 436 - за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение-офис, находящ се в гр. Годеч, в УПИ I-за обществено обслужване и озеленяване, кв.138, с площ от 27.00 кв.м.

З А П О В Е Д  № 436
гр.Годеч 23.10.2019г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 382/20.09.2019 г. и Протокол от 10.10.2019 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначен със Заповед № 414/11.07.2019 г.
 ОПРЕДЕЛЯМ ЕТ „ ДИМАЛИТА-МЛАДЕНКА ПЕТКОВА” с ЕИК 122097266,  ...

Вижте ТУК:

============================