Заповед за определяне на спечелил търга за продажба на недвижим имот–частна общинска собственост,-Здравна служба в село Голеш

З А П О В Е Д  № 145
гр.Годеч 08.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 120 от Протокол № 12 от 30.12.2020 г. на Общински съвет-Годеч и във връзка със Заповед № 67/18.02.2021 г. и Протокол от 25.03.2021 г. на комисия от проведен търг за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, назначен със Заповед № 132/25.03.2021 г.
Н А Р Е Ж Д А М  :

I. Определям Христо Александров Драгиев с ЕГН ************, с постоянен адрес: гр. София, община Витоша, ул. ************** за спечелил търга за продажба на недвижим имот–частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 710/23.08.2017 г, представляващ УПИ XIV-Здравна служба в кв. 21 по действащия регулационен план на село Голеш, община Годеч, област Софийска, с площ от 470 кв.м, заедно с построената в имота масивна сграда на два етажа (бивша здравна служба) със ЗП от 42 кв.м. и РЗП от 84 кв.м. построена през 1964 г, при граници и съседи на имота по актуална скица: УПИ /парцел/ XIII-116, улица от две страни, УПИ /парцел/ XV-115.

1. Продажбата на имота на определеното в т. I от настоящата заповед лице да се извърши по цена достигната на тайния търг в размер на 11 150 /единадесет хиляди сто и петдесет лева/ лв. без включен ДДС.
2. Купувачът да внесе сума в размер на 13 380 /тринадесет хиляди триста и осемдесет лева/ лв. с включено ДДС, която да се внесе по банкова сметка на Община Годеч с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 5600 в „Уникредит Булбанк”АД .
3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество върху стойността на вещта в размер на 347.88 /триста четиридесет и седем лева и осемдесет и осем ст./ лева, която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 2500, BIC: UNCR BG SF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.
4. Купувачът да внесе стойността на разходите направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващият се имот в размер на 264.00 /двеста шестдесет и четири лева/лв. в касата на Община Годеч.
5. Определеното по т. I лице да внесе дължимото плащане за сключване на договора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта.
ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.
 ІІІ. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването й.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Анелия Илкова-Асенова–ст. експерт ОС в дирекция ТУЕП.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова-Зам.-кмет на Община Годеч.      

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно  Заповед № 99/05.03.2021г.
=====================================================================