З А П О В Е Д № 541 гр. Годеч, 10.12.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 82, от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 73/29.07.2021 г. на ОбС-Годеч и във връзка с моя Заповед № 424/26.10.2021 г. и Протокол от 08.12.2021 г. отразяващ работата на комисия назначена с моя Заповед № 531/01.12.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

           I. Определям Виктор Младенов Чолаков с ЕГН ***********, с постоянен адрес: гр. София, район Подуяне, община Столична, ж.к. „Хаджи Димитър” *****************, за спечелил търга за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ представляващ УПИ XIV-общ. в кв. 25 по действащия регулационен план на село Мургаш, Община Годеч, област Софийска, с площ от 750 кв.м, при граници и съседи на имота по актуална скица: край на регулация, улица от две страни, УПИ /парцел/ XIII-общ.

           1. Продажбата на имота на определеното в т. I от настоящата заповед лице (купувачът) да се извърши по цена достигната на търга в размер на 11 500 /единадесет хиляди и петстотин лева/ лв. без включен ДДС.

2. Купувачът да внесе сума в размер на 13 800 /тринадесет хиляди и осемстотин лева/ лв. с включено ДДС, по банкова сметка на община Годеч, с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 5600 в „Уникредит Булбанк” АД.

3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество върху стойността на имота в размер на 299.00 /двеста деветдесет и девет лева/ лева, която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCR BG SF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.

4. Купувачът да внесе стойността на разходите, направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот, в размер на 180.00 /сто и осемдесет лева/лв. в касата на Община Годеч.

            5.  Купувачът да внесе дължимото плащане за сключване на договора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта.

          ІІ. Настоящата заповед да се да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, пл. „Свобода” 1.      

          ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати  на участника  спечелил търга

          IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Симеонова Станкова – ст. експерт ОС в дирекция ТУЕП.

            Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова –заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ       /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ