Заповеди за сключване нa договори със спечелилите участници в публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижими имоти – представляващи помещения, находящи се в сградата на бивша Поликлиника

Заповед №РД-104 -- АИПСМП–АГ–Д-Р ЕМИЛИЯ БЕХТЕРЕВА    ЕТ
Заповед №РД-105 -- АИПСМП–АГ–Д-Р ЕМИЛИЯ БЕХТЕРЕВА    ЕТ
Заповед №РД-106 -- ИППМП – Д-Р МАРИЯ ГЕОРГИЕВА    ЕТ
============================