Заповед №РД-218 -- за сключване нa договор със спечелилия участник в публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на имот, представляващ: помещения с обща площ от 472.00 кв.м., находящи се в сградата на Младежки дом

З А П О В Е Д  № РД-218
гр. Годеч, 17.06.2022 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-167/29.04.2022 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост и Протокол от 10.06.2022 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-195/02.06.2022 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
 І. Определям  „НЕЙЛС” ЕООД, .. ... ... , за спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ: помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса, мазе/, с обща площ от 472.00 кв.м., находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132 А по плана на гр. Годеч,  Община Годеч, Софийска област.

Вижте заповед №РД-218 -- ТУК:
================================