ЗАПОВЕД № РД-316/29.08.2022 г. -- Откриване на процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – УПИ XII-1484 за обществено обслужване, кв.110 - гр. Годеч

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-316
гр. Годеч, 29.08.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 56 от Протокол № 7/16.06.2022 г. на Общински съвет – Годеч,

I. Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

1.    Описание на имота предмет на търга: Недвижим имот актуван с Акт за частна общинска собственост № 2995/19.05.2022 г., представляващ УПИ/парцел/ XII-1484 за обществено обслужване, находящ се в кв. 110 по действащия регулационен план на гр. Годеч, община Годеч, област Софийска, целият с площ от 855 кв.м., при граници и съседи на имота по актуална скица: Улица, УПИ /парцел/ XIV-1486, УПИ /парцел/ IX-1792 a, УПИ /парцел/ XX-1919 за обществено обслужване.
2.    Вид на процедурата: публичен търг с тайно наддаване.
3.    Начална тръжна цена за имота – 42 750 лв. /четиридесет и две хиляди седемстотин и петдесет лева/ без включен ДДС.
4.    Стъпка за наддаване – 500,00 лв. /петстотин лева/ без включен ДДС.
5.    Депозит за участие в търга – 5 200,00 лв. /пет хиляди и двеста лева/,  внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 ч. на 03.10.2022 г.
6.    Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
7.    Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 03.10.2022 г.
8.    Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 03.10.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
9.    Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг, включително.
10.    Дата, час и място за провеждане на търга:  на 04.10.2022 г. от 11:00 часа в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. „Свобода” №1.

II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, описан в раздел I, т. 1 от настоящата заповед.

       В 7 /седем/ дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед  съгласно чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч да се изготви обява, която да се постави на видно място в сградата на Община Годеч и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.
      Възлагам упражняването на контрол върху изпълнението на настоящата Заповед на г-н Ангел Ангелов –директор на дирекция ТУЕП, Община Годеч.
 Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на АПК пред Административен съд - София област.
 

НАДЯ СОТИРОВА /П/   
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

    /Съгласно Заповед № РД-295/15.08.2022 г./
===================================================