Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ УПИ/парцел/ XII-1484 за обществено обслужване, с площ 855 кв.м., кв. 110 по плана на гр. Годеч -- 13092022

О   Б   Я   В   А  
Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на  Решение № 56 от Протокол № 7/16.06.2022 г. на Общински съвет - Годеч и Заповед № РД-316/29.08.2022 г. на г-жа Надя Сотирова, за Кмет на Община Годеч /съгласно Заповед № РД-295/15.08.2022 г./ и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,                                   
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ/парцел/ XII-1484 за обществено обслужване, целият с площ 855 кв.м., находящ се в кв. 110 по действащия регулационен план на гр. Годеч, община Годеч, област Софийска.

1. Начална тръжна цена за имота – 42 750 лв. /четиридесет и две хиляди седемстотин и петдесет лева/ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 500,00 лв. /петстотин лева/ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 5 200,00 лв. /пет хиляди и двеста лева/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN:BG69UNCR96603372027219, BIC:UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 03.10.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева / без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1.
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 ч. на 03.10.2022 г.
7. Срок на подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 ч. на 03.10.2022 г.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване, включително.
9. Дата, час и място за провеждане на търга: на 04.10.2022 г., от 11:00 часа, в заседателна зала на втория етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч гр. Годеч, пл. „Свобода” 1, тел. 0729/222-86 

===============================================