ЗАПОВЕД № РД - 182 -- отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ павилион със застроена площ от 68 кв.м -- 12052023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 З А П О В Е Д  № РД - 182
гр. Годеч, 12.05.2023 г.

          На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 23 от Наредба № 8/25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, в изпълнение на Решение № 40 от Протокол № 5/12.04.2023 г. на Общински съвет – Годеч.

НАРЕЖДАМ :

I. Да се отдаде под наем на Сдружение „НАДЕЖДА-ГОДЕЧ” с ЕИК *********, представлявано от  Росица Александрова Иванова, за срок от пет години, общински нежилищен имот, представляващ павилион със застроена площ от 68.00 кв.м., в имот № 473, по плана на град Годеч, находящ се на ул. „Нишава”, гр. Годеч, община Годеч. Месечната наемна цена е в размер на 68,00 /шестдесет и осем/ лева без включен ДДС.
II. Копие от настоящата заповед да се изпрати на СДРУЖЕНИЕ „НАДЕЖДА-ГОДЕЧ“
    Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Валентина Георгиева – специалист в дирекция ТУЕП.
    Контрол по изпълнението на заповедта да упражнява г-н Крум Крумов – Заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ        /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

========================================================