ОБЯВА на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот–публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 185 кв.м, находящо се в Младежки дом

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. „Свобода” № 1

ж       В изпълнение на Заповед № РД-196/22.05.2023 г. на Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

 О Б Я В Я В А М:

       Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот–публична общинска собственост, представляващ помещение с обща площ от 185 кв.м, находящо се в масивна сграда-Младежки дом, в УПИ I, кв.132а по действащия план на гр. Годеч,  за търговия, услуги, офис, за срок от 5 години
1. Начална тръжна наемна цена за имота – 200.00 лв. /двеста лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10.00 лв. /десет лева и нула стотинки/ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 30.00 лв. /тридесет лева и нула стотинки/, внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 26.06.2023 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула стотинки/ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. „Свобода” №1
5. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден, след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 26.06.2023 г.
7. Срок за подаване на заявлението за участие в търга: до 17:00 часа на 26.06.2023 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Условия и срок за извършване на огледи на обекта на търга: оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 часа, заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на публичния търг с тайно наддаване включително.
9. Дата, място и час за провеждане на търга с тайно наддаване: На 27.06.2023 г., в заседателна зала, находяща се на втори етаж в сградата на Община Годеч - гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, от 11:00 часа.


За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч –  пл. „Свобода ” 1, тел. 0729/222-86

=================================================================