Заповед за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот - помещение с площ от 16 кв.м., /бивш зъболекарски кабинет/, находящо се в с. -- 16062023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-239
гр. Годеч, 15.06.2023 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка с моя Заповед № РД-171/03.05.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост и Протокол от 06.06.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-233/06.06.2023 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
Определям  „Д-р Добромир Иванов-АПМПДМ-ИП” ЕООД,  ... ... ... , за спечелил търга  ... ... ...

Вижте Заповед № РД-239  --  ТУК:
============================================