ЗАПОВЕД № РД-284 -- за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение с обща площ от 185 кв.м., находящо се в "Младежки дом"

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
 
 З А П О В Е Д  № РД-284
гр. Годеч, 10.07.2023 г.
 
      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-196/22.05.2023 г. на кмета на Община Годеч за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост и Протокол от 05.07.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена със Заповед № РД-257/27.06.2023 г.
 
Н А Р Е Ж Д А М :
 
І. Определям  „Р и Д Съксес” ЕООД, с ЕИК *******  –  адрес на управление: ******** ,  ул. ********* № ***, за спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот - публична общинска собственост, представляващ  помещение с обща площ от 185 кв.м., находящо се масивна сграда-Младежки дом, в УПИ I, кв.132а по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис,  за срок от 5 години.
1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 220.00 лв. (двеста и двадесет лева и нула стотинки), без включен ДДС или 264.00 лв. (двеста шестдесет и четири лева и нула стотинки), с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то  число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4. Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.  
ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
 ІІІ.  Копие от настоящата заповед да се изпрати на участника в търга.
 IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ. 
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС в Дирекция ТУЕП.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Ангел Ангелов - Директор на Дирекция ТУЕП в Община Годеч.       
 
 
НАДЯ СОТИРОВА   /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно заповед №РД-281/07.07.2023 г./
 
==========================================