ЗАПОВЕД № РД-310 -- продажба на 79/3038 идеални части от земя, УПИ X-за ОЖС, кв.42 на гр. Годеч, в изпълнение на Решение № 39 по Протокол № 5/12.04.2023 г. и Решение № 68 по Протокол №7/27.06.2023 г. на Общински съвет–Годеч

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-310
гр. Годеч, 10.08.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, във връзка с чл. 37, т. 1, чл. 39, чл. 42, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 39 по Протокол № 5/12.04.2023 г. и Решение № 68 по Протокол №7/27.06.2023 г. на Общински съвет–Годеч,

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Да се продаде на Даниела Георгиева Димитрова с ЕГН ******, с адрес на призоваване – гр. ***, община ***, ул. „***” № ***, собственик на апартамент № 26, ет. 1, находящ се в четириетажна жилищна сграда-блок на ЗШИ „КОМ”, гр. Годеч, ул. „Академик Игнат Емануилов”, построен върху УПИ/парцел/ X-за ОЖС, следния недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: 79/3038 идеални части от земя - частна общинска собственост, с площ от 3038 кв.м, представляващ УПИ/парцел/ X-за ОЖС, находящ се в кв. 42 по действащият застроителен и регулационен план на гр. Годеч, одобрен със Заповед № АБ-277 от 24.07.1984 г. и изменен със Заповед № КР-73/18.11. 2009 г.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС № 3274/05.04.2023 г.

1. Продажбата на имота да се извърши за сумата от 3 700,00 лв. /три хиляди и седемстотин лева и нула стотинки/ без вкл. ДДС или 4 440,00 лв. /четири хиляди четиристотин и четиридесет лева и нула стотинки/ с вкл. ДДС, определена съгласно пазарна оценка от „Консулт Комерс Инженеринг-99” ЕООД, одобрена с Решение № 68 по Протокол № 7/27.06.2023 г. на Общински съвет–Годеч.
2. Купувачът да внесе сумата в размер на 4 440,00 лв. /четири хиляди четиристотин и четиридесет лева и нула стотинки/ с вкл. ДДС, по банкова сметка на Община Годеч в „УниКредит Булбанк” АД с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00.
3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество върху стойността на имота без ДДС по точка 1, в размер на 96,20 лева /деветдесет и шест лева и двадесет стотинки/, по сметка на Община Годеч в „УниКредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC: UNCRBGSF, код за вид плащане 44 25 00 или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.
4. Купувачът да внесе стойността на разходите направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот в размер на 180,00 лв. /сто и осемдесет лева и нула стотинки/ в касата на Община Годеч.
5. Определеното по т. I лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

II. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на Община Годеч, пл. „Свобода” 1 и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

III. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт в Дирекция ТУЕП.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

==============================