ЗАПОВЕД № РД-311 -- продажба на УПИ VI-304, находящ се в кв.28 по действащият регулационен план на с. Гинци, в изпълнение на Решение № 67 по Протокол № 7/27.06.2023 г. на Общински съвет - Годеч

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-311
гр. Годеч, 10.08.2023 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 41, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 67 по Протокол № 7/27.06.2023 г. на Общински съвет - Годеч,

Н А Р Е Ж Д А М :

I. Да се продаде на Светлин Григоров Стоянов с ЕГН ***, с постоянен адрес – гр. ***, ж.к. „***”, бл. № ***, ет. ***, вх. ***, ап. ***, недвижим имот - частна общинска собственост, с площ от 930 кв. м, представляващ УПИ/парцел/ VI-304, находящ се в кв. 28 по действащият регулационен план на с. Гинци, община Годеч, без построената сграда и отстъпеното право на строеж в имота.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС № 2737/06.01.2022 г.

1. Продажбата на имота да се извърши за сумата от 21 510,00 лв. /двадесет и една хиляди петстотин и десет лева и нула стотинки/ без вкл. ДДС или 25 812,00 лв. /двадесет и пет хиляди осемстотин и дванадесет лева и нула стотинки/ с вкл. ДДС, определена съгласно пазарна оценка от „Консулт Комерс Инженеринг-99” ЕООД, одобрена с Решение № 67 по Протокол № 7/27.06.2023 г. на Общински съвет–Годеч.
2. Купувачът да внесе сумата в размер на 25 812,00 лв. /двадесет и пет хиляди осемстотин и дванадесет лева и нула стотинки/ с вкл. ДДС, по банкова сметка на Община Годеч в „УниКредит Булбанк” АД с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00.
3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество върху стойността на имота без ДДС по точка 1, в размер на 559,26 лева /петстотин петдесет и девет лева и двадесет и шест стотинки/, по сметка на Община Годеч в „УниКредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC: UNCRBGSF, код за вид плащане 44 25 00 или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.
4. Купувачът да внесе стойността на разходите направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот в размер на 180,00 лв. /сто и осемдесет лева и нула стотинки/ в касата на Община Годеч. 
5. Определеното по т. I лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

II. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на Община Годеч, пл. „Свобода” 1 и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

III. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт в Дирекция ТУЕП.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===============================