ЗАПОВЕД № РД-170 -- продажба на УПИ/парцел/ с площ от 805 кв. м., находящ се в кв. 2 по действащият регулационен план на с. Гинци -- 14052024

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


З А П О В Е Д № РД-170
гр. Годеч, 14.05.2024 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 41, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение № 39 по Протокол № 5/28.12.2023 г. и Решение № 23 по Протокол № 2/29.02.2024 г. на Общински съвет – Годеч,

Н А Р Е Ж Д А М :

I.         Да се продаде на: Елисавета Сълева Сачанска с ЕГН *****, с постоянен адрес – ***************, Цветелина Георгиева Сачанска с ЕГН *****, с постоянен адрес – **************, Слав Георгиев Сачански с ЕГН *****, с постоянен адрес – *************** и Борис Георгиев Сачански с ЕГН *****, с постоянен адрес – ***************, недвижим имот – частна общинска собственост, с площ от 805 кв. м, представляващ УПИ/парцел/ XXX-16, находящ се в кв. 2 по действащият регулационен план на с. Гинци, община Годеч, без построената сграда.
Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС № 3356/16.08.2023 г.
1.    Продажбата на имота да се извърши за сумата от 26 220 лв. /двадесет и шест хиляди двеста и двадесет лева/, без включен ДДС или 31 464,00 лв. /тридесет и една хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и нула стотинки/, с вкл. ДДС, определена съгласно пазарна оценка от „Консулт Комерс Инженеринг-99” ЕООД, одобрена с Решение № 23 по Протокол № 2/29.02.2024 г. на Общински съвет – Годеч.
2.    Купувачът да внесе сумата в размер на 31 464,00 лв. /тридесет и една хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и нула стотинки/, с вкл. ДДС по банкова сметка на Община Годеч в „УниКредит Булбанк” АД с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00.
3.    Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество, върху стойността на имота без ДДС по точка 1, в размер на 681,72 лева /шестстотин осемдесет и един лева и седемдесет и две стотинки/, по сметка на Община Годеч в „УниКредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC: UNCRBGSF, код за вид плащане 44 25 00 или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.
4.    Купувачът да внесе стойността на разходите направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот в размер на 216,00 лв. /двеста и шестнадесет лева и нула стотинки/ в касата на Община Годеч.
5.   Определените по т. I лица, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесат дължимите плащания за сключване на договор.

II.           Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на Община Годеч, пл. „Свобода” 1 и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

III.          Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт в Дирекция ТУЕП.

Контрол по изпълнението на заповедта да упражнява г-жа Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===============================