П Р О Т О К О Л 

Днес, 03.10.2016 година в 10.00 часа в изпълнение на заповед № 426/13.09.2016 година бе проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2016/2017 година на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (съгласно изискванията на чл.37 „и”, ал.13 от ЗСПЗЗ). Със заповед №464/03.10.2016 година на Зам. - кмета на Община Годеч е назначена комисия в състав:

  Председател: инж. Ангел Ангелов – Директор на дирекция ,,ТУЕП”;

  Членове: 1.Юлия Геошева – Юрисконсулт;

                  2.Анелия Илкова - Асенова – Ст. експерт «ОС»

със задача да проведе публичния търг.

Вижте пълния текст на протокола: