Списък със ЗАПОВЕДИ №475 до №503

Заповеди за сключване на ДОГОВОР ЗА НАЕМ, със спечелилите участници в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за стопанската 2016-2017 година, на земеделски земи, от общинския поземлен фонд, представляващи пасиа, мери и ливади.