Протокол на комисия от проведения търг на 22.08.2017 г. за поземлени имоти в горски територии

П Р О Т О К О Л

Днес 22.08.2017 г. в 10.00 часа в изпълнение на Заповед № 427/12.07.2017 г. на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч е назначена комисия със Заповед № 459/22.08.2017 г. на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

инж. Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч

Емилия Радкова Николова – ст. експерт в дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч

Назначената комисия извърши процедура – провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост, с НТП ,,поляна” и ,,горска ливада”, находящи се на територията на община Годеч, съгласно чл. 43 а/ от Закона за горите.

За участие в процедурата за отдаване под наем на общинските поземлени имоти в Общинска администрация – Годеч в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:

Вижте пълния текст ТУК:

Връзка към обявата за публичен търг ТУК: