Протокол от проведения на 23.08.2017 г. търг за ниви

П Р О Т О К О Л

Днес 23.08.2017 г. в 10.00 часа в изпълнение на Заповед № 428/12.07.2017 г. на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч е назначена комисия със Заповед № 460/23.08.2017 г. на Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

    1. инж. Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч
    1. Емилия Радкова Николова – ст. експерт в дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч

Назначената комисия извърши процедура – провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд-частна общинска собственост с начин на трайно ползване „ниви” и „изоставени ниви”, съгласно чл. 24а от ЗСПЗЗ.

За участие в процедурата в законоустановения срок заявления са подали следните участници по реда на подаването на тръжната документация:

Вижте пълния текст ТУК:

Връзка към обявата за публичен търг ТУК: