С Ъ О Б Щ Е Н И Е - във връзка с проведения на 23.08.2017 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 01.09.2017 г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с проведения на 23.08.2017 г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 01.09.2017 г. на официалната интернет страница на Община Годеч   НАСРОЧВАМ на 07.09.2017 г. от 11,00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч провеждането на явно наддаване за долуописаните имоти. Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, предложил следващата най-висока цена. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.
В класирането на участниците комисията установи предложена еднаква най-висока цена за
7 /седем/ имота, както следва:

Имот №15007-1,000 дка, земл. Бърля

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота 32,00 лв.

1-во място: Петя Ангелова Станоева. Предложена крайна цена за имота      32,00 лв.

Имот №9004-1,938 дка, земл. Върбница

1-во място: Георги Бойков Георгиев Предложена крайна цена за имота        41,07 лв.

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота   41,07 лв.

Имот №3414-0,700 дка, земл. Каленовци

1-во място: Румен Георгиев Станоев Предложена крайна цена за имота         14,50 лв.

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота   14,50 лв.

Имот №3448-0,900 дка, земл. Каленовци

1-во място: Румен Георгиев Станоев Предложена крайна цена за имота         17,50 лв.

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота   17,50 лв

Имот №2353-5,880 дка, земл. Мургаш

1-во място: ЕС ЕНД ЕС СОФТ ООД. Предложена крайна цена за имота    94,20 лв.

1-во място: Тодор Бисеров Кирилов Предложена крайна цена за имота     94,20 лв

Имот №32065-1,838 дка, земл. Туден

1-во място: Пламен Николов Консулов Предложена крайна цена за имота   45,57 лв.

1-во място: Симеон Ивайлов Симеонов Предложена крайна цена за имота   45,57 лв.

Имот №11181-0,222 дка, земл. Шума

1-во място: Вера Александрова Бояджиева Предложена крайна цена за имота   4,33 лв.

1-во място: Кръстанчо Симеонов Кръстанов Предложена крайна цена за имота 4,33 лв.

На основание чл. 77, ал. 4 от Наредба №8 на Общински съвет-Годеч настоящото съобщение се счита за уведомяване на гореописаните участници.