Заповeди за сключване на договори със спечелилите участници от проведения на 23 август 2017 г. публичен търг с тайно наддаване