Протокол - ниви - допълнителен търг с явно наддаване

П Р О Т О К О Л

Днес 07.09.2017 г. в 11.00 часа в изпълнение на разпоредбите на чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч във връзка с проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърден протокол от г-жа Надя Сотирова - Зам.-кмета на Община Годеч, публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч на 01.09.2017 г., комисия в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев – юрист, външен консултант на Община Годеч   и

Членове:

Лъчезал Ангелов Панайотов – главен счетоводител в дирекция ,,АОФСД” в Община Годеч

Емилия Радкова Николова – ст. експерт в дирекция ,,ТУЕП” в Община Годеч

Вижте пълния текст ТУК:

Виж ОБЯВА за търг ТУК:

Виж ПРОТОКОЛ от търг ТУК:

==============================================================