Заповeди за сключване на договори със спечелилите участници от проведения на 07.09.2017 г. търг с явно наддаване