Заповeди за сключване на договори със спечелилите участници от проведения публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни

Заповед № 637 - Боян Станоев
Заповед № 638 - ЕЖАК ЕООД
Заповед № 639 - Александър Консулов
Заповед № 640 - Явор Илиев
Заповед № 641 - Таня Младенова
Заповед № 642 - Любомир Костадинов
Заповед № 643 - Димитър Иванов
Заповед № 644 - Вера Бояджиева
Заповед № 645 - Детелина Ванчева

ПРОТОКОЛ за класиране - ТУК:

Вижте обявата за търга ТУК: