Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделс

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед № 677/19.12.2017 година на зам.-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37 „и”, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 64 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и в изпълнение на Решения с № 19/23.02.2017 г., №84/27.07.2017 год. и 102/28.09.2017 на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

          

       Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.

Срок на договора – стопанската 2017 /2018 година

       Условия на публичния търг с тайно наддаване:

1. В търга могат да участват както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, съгл. чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.

2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №19/23.02.2017 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.

3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.

4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:

5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.

6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС.

7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 29.12.2017 г.

8. Краен срок за приемане на изискуемите документи и внасяне на депозита е 17.01.2018 г.

/ включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.

9. Провеждане на търга – на 18.01.2018 г. в 11:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч-гр. Годеч, пл. Свобода №1.

10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен  срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

11. Преди подписване на договорите за наем със спечелилите участници, ако бъде установено, че междувременно има влязло в сила решение за възстановяване правото на собственост на общинска служба Земеделие-гр. Годеч и закриване на партида на имот/имоти от първоначално одобреният списък със свободни имоти от Общински съвет-Годеч, в договора за наем ще бъде отразен номера на новообразуваният имот/имоти или премахнат номера на имота изцяло, ако целият имот е възстановен.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729 22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов-Директор на дирекция „Териториално устройство и европейски проекти” в Община Годеч.

Вижте пълния текст ТУК:
===========================================================================================================