Протокол на комисия за проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година

 

П Р О Т О К О Л

Днес, 18.01.2018 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед №677/19.12.2017 г. е назначена комисия със Заповед №21/18.01.2018 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч в състав:

Председател:

Огнян Любенов Ненчев- юрист, външен консултант на Община Годеч

и

Членове:

1. Мария Стефанова- ст. специалист в дирекция АОФСД

2. Теодора Василева- ст. счетоводител в дирекция АОФСД

Назначената комисия извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч, както на собственици на пасищни селскостопански животни, така и на лица, които поемат зедължение да поддържат наетата земеделска земя в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017/2018 година, съгласно заповед №677/19.12.2017 г. на зам.-кмета на Община Годеч за откриване на процедурата.

Вижте пълния текст ТУК:

Връзка към обяата за търг.