Заповеди за сключване на договори за наем след публичен търг с явно наддаване - чл.37и ал.14 ЗСПЗЗ - 2019г

Заповеди с номера 89 и 90, за сключване на договори за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, за стопанската 2018 - 2019 година.

Вижте ТУК:

====================================