С Ъ О Б Щ Е Н И Е -- насрочване на търг с явно наддаване между участниците, класирани на 1-во място с предложени еднакви най-високи цени, за осем имота от проведения на 02.11.2021 г. публичен търг с тайно наддаване

Вижте СЪОБЩЕНИЕТО -- ТУК:
         Във връзка с проведения на 02.11.2021 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи и протокола на комисията, се насрочва на 15.11.2021 г. от 11,00 чasa. в малката заседателна зала в сградата на Община Годеч търг с явно наддаване между участниците за долуописаните осем имота, класирани на 1-во място с предложени еднакви най-високи цени, както следва:

  07020.3.91   --  БУКОРОВЦИ - Др. вид. з. земя - СЕЛИЩЕ 
1-во равно: Надежда Георгиева Николова - крайна цена за имота 134,95 лв.
1-во равно: Симеон Иванов Владимиров  - крайна цена за имота 134,95 лв.

  07020.4.82   --  БУКОРОВЦИ - Из.орна земя - ГОВНАРИНА
1-во равно: Надежда Георгиева Николова - крайна цена за имота 656,31 лв.
1-во равно: Симеон Иванов Владимиров  - крайна цена за имота 656,31 лв.

  07020.16.11   --  БУКОРОВЦИ - Нива  - ВЕЙНИЦИ
1-во равно: Надежда Георгиева Николова - крайна цена за имота 115,99 лв.
1-во равно: Бетина Людмилова Боянова - крайна цена за имота 115,99 лв.

 12320.15.6   --  ВРЪДЛОВЦИ  -- Нива  - ОРНИЧЕ 
1-во равно: Бойко Иванов Станимиров- крайна цена за имота 40,76 лв.
1-во равно: Галина Мирославова Владимирова  - крайна цена за имота 40,76 лв.

  15309.42.2   -- ГОДЕЧ  - Гora и хр. в зем. земи - ГЛ. ПОЛЕ ХМЕЛ 
1-во равно: Надежда Георгиева Николова - крайна цена за имота 845,98 лв.
1-во равно: Галина Мирославова Владимирова  - крайна цена за имота 845,98 лв.

49334.7.96  - МУРГАШ  -   Нива   -  ДУБРАВА
1-во равно: Румен Георгиев Станоев - крайна цена за имота 41,50 лв.
1-во равно: Христиан Христов Бояджиев - крайна цена за имота 41,50 лв.

  68775.13.19   -  СТАНИНЦИ -  Нива  --  БУЧУМЕД
1-во равно: Бойко Иванов Станимиров- крайна цена за имота 229,46 лв.
1-во равно: Кристиан Ивайлов Петров - крайна цена за имота 229,46 лв.

  73417.32.101   -- ТУДЕН  -- Нива   --  ПОПОВ РИД  
1-во равно: Александър Пламенов Консулов - крайна цена за имота 1,75 лв.
1-во равно: ЕТ „Ардис – Александър Сергиев“  - крайна цена за имота 1,75 лв.

       Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга за съответният имот на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, класиран на второ място. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.  
          С публикуването на настоящото съобщение на официалната интернет страница на Община Годеч се счита, че участниците са уведомени за провеждането на насрочения явен търг.
Вижте СЪОБЩЕНИЕТО -- ТУК:
========================================