З А П О В Е Д № РД-108/14.03.2022 г. -- относно редукция на площи и едностранно изменение на договорите за наем на пасища, мери и ливади, сключени между Община Годеч и наемателите, съгласно Приложение-5 към Протокол на комисия от 10.03.2022 г.

         На основание чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се изменят едностранно договорите за наем на пасища, мери и ливади, сключени между Община Годеч и наемателите, съгласно Приложение-5 към Протокол на комисия от 10.03.2022 г., публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч, като площта на отдадените под наем земеделски земи следва да се приведе в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. Наемателите са:
1. Емилиян Иванов Ерменков
2. Кристина Николаева Симеонова
3. Николина Здравкова Сергиева
4. Таня Георгиева Младенова
5. Тинка Михайлова Миланова
6. Христо Михайлов Стефанов

Вижте  Заповед №РД-108 -- ТУК:
===========================================