ПРОТОКОЛ по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за 2022 година

Комисия в състав:
Председател:  инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП
 Членове:  Огнян Ненчев – юрист; Георги Стефанов – ст. експерт в дирекция АОФСД; Надя Станкова –  ст. експерт в дирекция ТУЕП; Ани Аспарухова – ст. експерт в дирекция СДОКМДТ,
назначена със Заповед № РД-86/25.02.2022г. на г-жа Надя Сотирова - зам.-кмет на Община Годеч, оправомощена със Заповед № 477/18.11.2019 г. на Кмета на Община Годеч, разгледа подадените заявления за участие в Процедурата за разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд, на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
В резултат от дейността си, комисията изготви приложените документи:
1. Протокол на комисията 
2. Приложение 1  
3. Приложение 2  
4. Приложение 3  
5. Приложение 4  
6. Приложение 5  
7. Приложение 6   
      Извършеното разпределение е ОКОНЧАТЕЛНО, поради наличието на необходимата за всяко правоимащо лице площ, определена в съответствие с разпоредбата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ, както и обстоятелството, че са останали неразпределени площи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землищата на населените места на територията на община Годеч. На основание чл. 37и, ал. 8 от ЗСПЗЗ настоящият протокол може да бъде обжалван по отношение на площта на разпределените имоти в 14- дневен срок от публикуването му пред районния съд.
===========================================