ПРОТОКОЛ на комисия на основание чл. 81 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч -- 082022

      Днес, 16.08.2022 г. в 11,00 часа в изпълнение на Заповед № РД-234/05.07.2022 г. на Надя Сотирова – заместник –кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, назначената комисия със Заповед № РД-296/16.08.2022 г. в състав:
Председател:
Ина Тодорова Ламбева – юрист, външен консултант на Община Годеч, съгласно договор № 1/04.01.2022 г.
и
Членове:
1. Илиана Григорова – ст. експерт в дирекция ТУЕП
2. Мария Стефанова – ст. счетоводител в дирекция АОФСД
проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади – общинска частна и публична собственост, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
... ... ...

Вижте ПРОТОКОЛА -- ТУК:
===========================================